D 23/2013 - Pozemky v obci Litovel-Nasobůrky (on-line)
Popis: Pozemek parc. č. St. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 248 m2, pozemek parc. č. 154/8 (ostatní plocha) o výměře 23313 m2, způsob využití jiná plocha, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 264, v katastrálním území Nasobůrky, v obci Litovel, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.

Pozemky se nacházejí po levé straně rychlostní komunikace z Olomouce na Mohelnici. Jedná se o areál bývalé cihelny. Z původních objektů zbyla pouze torza, včetně objektu bez č.p. na pozemku p.č.st.194. Na pozemcích se dále nachází zbytkový materiál a panely. Pozemky se dle platného územního plánu nacházejí v ploše Vp, jsou tedy zastavitelné. Pozemky není potřeba vyjímat z půdního fondu. Pozemky lze napojit na elektřinu, plyn a vlastní studnu, která se nachází na pozemku p.č.154/8. Příjezd k areálu je možný i pro větší nákladní automobily. Na pozemku p.č.154/8 vázne věcné břemeno umístění a provozování elektrorozvodného zařízení (kabelového zařízení NN a přípojkové skříně) ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
Lokalita: Nasobůrky, Litovel, Olomoucký
Datum konání: 12.6.2013 v 14:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  9.189.000,- Kč  18.400.000,- Kč  200.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz