D 56/2016 - Podíl 1/2 na pozemcích v obci Uhřice (on-line)
Popis: • Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemek parc. č. 297 o výměře 2223 m2, vedeném jako orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemek parc. č. 502/39 o výměře 558 m2, vedeném jako orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemek parc. č. 532/27 o výměře 530 m2, vedeném jako orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemek parc. č. 534/11 o výměře 49 m2, vedeném jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,

vše zapsané na listu vlastnictví č. 247 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Vyškov, v katastrálním území a v obci Uhřice, Okres Vyškov.

Pozemky: Oceňované pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Pozemek p.č. 534/11 je nezpevněnou polní komunikací. Ostatní pozemky jsou zemědělsky využívány. S jiným využitím se nepočítá.

Lokalita: Uhřice, Jihomoravský
Datum konání: 7.9.2016 v 14:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  23.400,- Kč   35.000,- Kč   7.000,- Kč  23.400,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz