D 25/2017 - Rodinný dům v obci Kojetín (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 240: Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, částečně zděný a částečně ze smíšeného zdiva, bez podkroví, se sedlovou a pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a odborného odhadu zpracovatele cca 60 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako lokální pomocí kamen na tuhá paliva. Při místním šetření bylo zjištěno, že rodinný dům má ústřední rozvody vytápění bez instalovaného zdroje tepla. V průběhu životnosti rodinný dům prošel kompletní rekonstrukcí. Při místním šetření bylo zjištěno, že kompletní rekonstrukce k datu ocenění tohoto znaleckého posudku není plně dokončena. Dále byla při místním šetření zjištěna částečná vlhkost obvodových
konstrukcí rodinného domu. V průběhu životnosti rodinný dům zřejmě procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Oceňované nemovité věci se nacházejí ve čtvrtém stupni rizika povodní, druhém stupni rizika kriminality a třetím stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index
konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace rodinného domu 1960. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné z ocenění.
Dispoziční řešení rodinného domu:
I. nadzemní podlaží - garáž, vstupní část, chodba (2x), schodiště, koupelna, WC, kuchyně a obytný pokoj
II. nadzemní podlaží - schodiště, WC, obytný pokoj (3x) a půdní prostor.

Parkování je možné ve vlastní garáži a na veřejném negarantovaném místě (komunikace před rodinným domem). Pozemky se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 5682/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a přes p.č. 5766/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín.

Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

Dle informací ČSÚ je v místě možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.

Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy.
Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

Na obytnou část rodinného domu, při její horní. levé hranici (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, „vedlejší stavba č. I“ ze smíšeného zdiva, s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na tuto „vedlejší stavbu č. I“, při její horní hranici (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, zděná, hospodářská, „vedlejší stavba č. II“ ze smíšeného zdiva, s pultovou střechou krytou plechovou krytinou.
Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, venkovní schody betonové, přístupový dlážděný chodník, betonové a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.
Lokalita: Přerovská 240, 752 01 Kojetín
Datum konání: 31.5.2017 v 12:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  990.000,- Kč  1.300.000,- Kč  100.000,- Kč  990.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz