N 15/2017 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Sudoměřice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 35: Jedná se o částečně podsklepený, přízemní, rodinný dům ze smíšeného zdiva, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení matky vlastníka 80 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí plynového kotle a lokální pomocí kamen na tuhá paliva. V roce 2010 byly částečně položeny podlahy v rodinném domě, byly provedeny stropní konstrukce v obývacím pokoji a kuchyni. V průběhu životnosti rodinný dům dále procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbána. Oceňované nemovité
věci se nacházejí ve druhém stupni rizika povodní, druhém stupni rizika kriminality a druhém stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení matky vlastníka je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace rodinného domu 1937. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné z ocenění.
Dispoziční řešení rodinného domu:
I. podzemní podlaží - sklepní místnost.
I. nadzemní podlaží - průjezd, vstupní část, chodba, kuchyně, obývací pokoj, komora, sociální zázemí (koupelna, WC), obytný pokoj a ložnice.
Parkování je možné v průjezdu rodinného domu a na veřejném negarantovaném místě (komunikace před rodinným domem). Pozemky se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 150/1 – ostatní plocha a p.č. 16 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Sudoměřice, č.p. 322, 696 66 Sudoměřice.
Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení staveb a trvalé porosty. Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.
Rodinný dům je napojen na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Na dvorním traktu, na pozemku p.č. 57 - zastavěná plocha a nádvoří je situována vlastní studna, která slouží pro užitkovou vodu.
Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.
Na obytnou část rodinného domu, při její horní, pravé hranici (pohled z přístupové komunikace, na pozemku p.č. 150/1 - ostatní plocha) navazuje přízemní, technická část rodinného domu ze smíšeného zdiva, se sedlovou střechou krytou taškou pálenou.
Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - dřevěné laťové, oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích včetně částečné betonové podezdívky, dřevěná vrátka (2x), betonové chodníky, dlážděné, kamenné, betonové a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly při místním šetření zjištěny.
Lokalita: Sudoměřice 35, 696 66 Sudoměřice
Datum konání: 26.7.2017 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  550.000,- Kč  1.100.000,- Kč  100.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz