D 48/2017 - Administrativní budova v obci Otice (na hranici k.ú. s obcí Slavkov) (on-line)
Popis: Ucelený areál občanského vybavení.
Ve skutečnosti se jedná o jednu budovu občanského vybavení (administrativní budovu), která je postavena na hranici dvou katastrálních území Otice a Slavkova u Opavy s tím, že pozemky užívané ve funkčním celku se nacházejí na obou katastrálních územích.

Jedná se o přízemní, nepodsklepenou stavbu obdélníkového půdorysu o základních půdorysných rozměrech 45,50 m x 12,25 m (podélná osa SZ-JV), která je kryta nízkou sedlovou střechou. Původní stavba z konce 70.let minulého století je provedena jako ocelová konstrukce systému své doby typu „HARD“ s výplňovým zdivem v převážné části. Stavba byla dlouhodobě užívána jako provozní budova s hygienickým zázemím bývalého podniku Květena. Následně nebyl objekt po dobu cca 10 roků užíván vůbec a chátral. Současný vlastník provedl po nabytí nemovitosti poměrně rozsáhlé stavební úpravy (Kolaudační rozhodnutí z roku 2005 - Přílohou). Rekonstrukční práce vztaženy k roku 2005 (12 roků). V posledním období cca 2 roků není objekt užíván v souladu se svým stavebně technickým určením. Objekt pod uzamčením, funkční systém EZS, v zimním období probíhalo temperování. V posledním roce probíhaly činnosti v souvislosti se zpeněžením hmotného investičního majetku a úklid stavebních zbytků apod.
Jedná se o netypickou budovu, ve které převažovalo administrativní využití v kombinaci s ubytováním zaměstnanců (zařazuji jako typ „F“). Odlišnosti od standardu korigovány dle ustanovení vyhlášky.

Dispozice
Objekt je dispozičně rozdělen na 3 části se samostatnými vstupy ze strany západní. Jedná se o část s administrativními prostory, včetně hygienického příslušenství (severní část objektu). Zde se nachází 6 kanceláří, zasedací místnost, sklad, chodba a hygienické příslušenství.
Střední část objektu tvoří část se zázemím pro zaměstnance s ubytováním pro dojíždějící zaměstnance. Nachází se zde 4 pokoje, hygienické příslušenství, kuchyňka, sklady.
Tyto dvě části mají stejné původní nosné konstrukce HARD a srovnatelné vybavení, po rekonstrukci v roce 2005 (dle textu).
Jižní část objektu s jedním vnitřním prostorem, který je užíván jako dílna (oprava automobilové a jiné techniky.
Tato část původní konstrukce HARD bez zateplení a bez rekonstrukce.

Příslušenství
Jako příslušenství jsou užívány venkovní úpravy.
Jedná se o zpevněné plochy v areálu-tyto převážně ze silničních panelů, ve špatném stavu. Areál oplocen běžným ocelovým plotem s ocelovou bránou.
Při jižní stěně budovy se nachází podzemní požární nádrž (22 m3).
Objekt napojen na veřejný vodovod, rozvod elektro. Kanalizace svedena do jímky na vl. pozemku. Topný plyn dodávkou od společnosti PRIMAGAS s.r.o., Praha (zásobník na vl. pozemku).
Vše funkční, udržováno kontinuálně v provozu.
V areálu se dále nachází zbytek nezpeněženého, případně zpeněženého a neodvezeného hmotného majetku. Jedná se o torza několika stavebních buněk, plechových skladů a poškozených železobetonových panelů, železničních pražců a různých, převážně vadných betonových prefabrikátů. Nachází se zde taktéž torzo ocelové konstrukce skleníků. Dle sdělení objednatele tento majetek není předmětem ocenění.
Objekt je prázdný.
Lokalita: Hlavní 316, 747 81 Otice
Datum konání: 20.9.2017 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  5.800.000,- Kč  5.800.000,- Kč  200.000,- Kč  5.885.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz