D 66/2017 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Drnovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 308 je součástí pozemku parc. č. 89:
Jedná se o přízemní, nepodsklepený, zděný rodinný dům, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Rodinný dům je pravidelného půdorysného tvaru velkého písmene „L“. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení cca 100 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako lokální pomocí plynových topidel WAF a pomocí kamen na tuhá paliva. V průběhu životnosti rodinný dům procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbána. Oceňované nemovité věci se nacházejí ve třetím stupni rizika povodní, druhém stupni rizika kriminality a druhém stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace rodinného domu 1920.
Dispoziční řešení rodinného domu:
I. nadzemní podlaží - vstupní část, obytný pokoj (3x), kuchyně (2x) a sociální zázemí V místě jsou omezené parkovací možnosti. Pozemek se nachází v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1637/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Drnovice, č.p. 1, 683 04 Drnovice.
Rodinný dům je napojen na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.
Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy.
Na obytnou část rodinného domu, při její levé, horní hranici (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, zděná „vedlejší stavba I“ se sedlovou střechou krytou taškou pálenou.
Vpravo od rodinného domu, na dvorním traktu (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, zděná „vedlejší stavba II“ s pultovou střechou taškou pálenou.
Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - zděné, oplocení – ocelové pletivo v ocelových sloupcích, ocelová vrátka, ocelová vrata - dvoukřídlá, venkovní schody betonové, přístupový dlážděný chodník, kamenné a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.
Pozemek p.č. 2256:
Jedná se o ocenění nemovité věci - pozemku p.č. 2256 - orná půda, zapsaného na listu vlastnictví č. 872, pro k.ú. Drnovice u Vyškova, obec Drnovice, okres Vyškov, který je situován v jihovýchodní, nezastavěné části katastrálního území Drnovice u Vyškova. Nemovitá věc - pozemek p.č. 2256 - orná půda je situován v rovinném terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci Nemovitá věc - pozemek p.č. 2256 - orná půda je zemědělsky
obhospodařován. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Lokalita: Drnovice 308, 683 04 Drnovice, okres Vyškov
Datum konání: 9.11.2017 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  990.000,- Kč  1.355.000,- Kč  150.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz