D 78/2017 - Rodinný dům v obci Veselíčko (on-line)
Popis: Objekt č.p. 185 - bydlení a objekt č.p. 184 - rod. dům jsou ke dni ocenění stavebně, technicky a provozně propojeny a užívány jako jeden funkční celek a z části je situován i na pozemku p.č. St. 10/3 - zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek p.č. St. 10/5 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemky pod částí objektu bez čp/če - jiná st., p.č. St. 10/6 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. St. 10/9 - zastavěná plocha a nádvoří, jsou ve vlastnictví jiných subjektů, proto nejsou předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku.
Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.
Jedná se o přízemní, převážně zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou pozinkovanou krytinou a pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Veselíčko, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Veselíčko 184, 751 25 Veselíčko. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné,
zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1676 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Veselíčko, č. p. 68, 75125 Veselíčko.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření je v obci Veselíčko je dále možné napojení na plynové vedení.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1965 byla provedena přístavba k rodinnému domu. V roce 2001 nové rozvody vody a elektro a v roce 2008 byl instalován kotel na tuhá paliva. V roce 2011 proběhla modernizace kuchyně. V roce 2014 byla provedena modernizace vnitřního vybavení a provozní propojení objektů č.p. 185 a č.p. 184.
Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby:
Na pozemcích p.č. St. 10/6 (LV č. 702), p.č. St. 10/7, p.č. St. 10/8 a p.č. St. 10/9 (LV č. 717), je situován objekt bez čp/če - jiná st. Jedná se o přízemní, zděnou hospodářský objekt se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem,

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích
- oplocení - dřevěné latě na dřevěných sloupcích
- vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí 3x
- zpevněné plochy (betonové)
- zpevněné plochy (dlážděné)
- přípojky IS
Lokalita: Veselíčko 184, 751 25 Veselíčko
Datum konání: 24.1.2018 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  525.000,- Kč  700.000,- Kč  100.000,- Kč  700.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz