D 71/2017 - Pozemky v obci Medlov (on-line)
Popis: Pozemky: Jedná se o ocenění nemovitých věcí - pozemků p.č. 146/1 - ostatní plocha a p.č. 147/1 - zahrada, vše zapsané na listu vlastnictví č. 680, pro k.ú. Medlov, obec Medlov, okres Brno-venkov, které se nachází v jihozápadní, zastavěné části obce Medlov, mezi rodinnými domy č.p. 306 a č.p. 307 (pohled z přístupové komunikace). Nemovité věci - pozemky p.č. 146/1 - ostatní plocha a p.č. 147/1 - zahrada se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 133/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Městys Medlov, č.p. 52, 664 66 Medlov. Oceňované nemovité věci – pozemky p.č. 146/1 - ostatní plocha a p.č. 147/1 - zahrada se nacházejí v prvním stupni rizika povodní, třetím stupni rizika kriminality a čtvrtém stupni rizika vloupání. Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a informací ČSÚ je v místě možnost napojení na kompletní rozvod inženýrských sítí: elektro, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Na nemovitých věcech - pozemcích p.č. 146/1 - ostatní plocha a p.č. 147/1 - zahrada se nachází neudržované náletové dřeviny, jejichž hodnota se při případném vymýcení se rovná hodnotě vytěženého palivového dřeva. Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových a betonových sloupcích, oplocení - zděné a zpevněné plochy).
Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.

Dle platného územního plánu městyse Medlov jsou oceňované nemovité věci - pozemky p.č. 146/1 - ostatní plocha a p.č. 147/1 - zahrada zahrnuty v níže uvedených plochách:
nemovité věci - pozemky p.č. 146/1 - ostatní plocha a p.č. 147/1 - zahrada - PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - PLOCHY STABILIZOVANÉ - „BV – PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU“.

Charakteristika - „BV - PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU“
Hlavní využití:
• bydlení v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení
Přípustné využití:
• bydlení v rodinných domech
• související zeleň
• související parkoviště a garáže rodinných domů
• související občanské vybavení (např. mateřská škola)
• související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území
• veřejná prostranství
• sídelní zeleň
• protierozní opatření

Ostatní charakteristika je uvedena ve znaleckém posudku.
Lokalita: Medlov, okres Brno-venkov
Datum konání: 31.1.2018 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  890.000,- Kč  1.170.000,- Kč  80.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz