D 6/2018 - Pozemky určené k zastavění rodinnými domy v obci Milovice (on-line)
Popis: Pozemky p.č. 745/18, 745/61, 745/62 se nachází na východním okraji obce při ulici Třešňová. Okolní zástavbu tvoří především novostavby rodinných domů, z východní strany na pozemky navazuje pole.
V katastru nemovitostí jsou pozemky evidovány jako orná půda, dle platného územního plánu, který nabyl účinnosti 5. května 2016, jsou určeny k zastavění rodinnými domy (spadá do stabilizované plochy BI - bydlení v rodinných domech) a nachází se v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst II. stupně.
Na hranici pozemku je přivedena přípojka vodovodu, přípojka elektro a plynu ve zděném sloupku, kanalizace v komunikaci.
Město Milovice administrativně patří do okresu Nymburk a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Lysá nad Labem. Milovice leží cca 10 km severozápadně od Nymburku a 35 km severovýchodně od centra Prahy. Milovice leží v průměrné nadmořské výšce 191 m.n.m., katastrální plocha je 2 832 ha a žije zde více než 10 000 obyvatel. Z občanské vybavenosti je v obci k dispozici pošta, mateřské a základní školy, obchody a služby, detašované pracoviště nemocnice, několik samostatných ordinací praktických lékařů, lékárna, domov pro osoby se zdravotním postižením a další. Z kulturního vybavení obce je k dispozici veřejná knihovna, divadlo, přírodní amfiteátr, muzeum a další, ze sportovního zařízení hřiště, tělocvičny a stadiony. Z technické vybavenosti obce jsou k dispozici všechny inženýrské sítě. Dopravní dostupnost je zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou (obec spadá pod Pražskou integrovanou dopravu), z hlediska silničního napojení prochází městem silnice II/332 vedoucí z Lysé nad Labem do obce Krchleby, kde se napojuje na silnici I/38.
Lokalita: u ulice Třešňová, obec Milovice
Datum konání: 30.5.2018 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  3.700.000,- Kč  5.160.000,- Kč  200.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz