D 30/2018 - Rodinný dům v obci Brniště (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 12: Jedná se o přízemní, nepodsklepený, zděný rodinný dům, využitým podkrovím, se sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Rodinný dům je půdorysného pravidelného tvaru obdélníka. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka 91 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako lokální pomocí kamen na tuhá paliva (provedeny 2x). Od roku 2003 do roku 2007 byla provedena kompletní rekonstrukce rodinného domu. V průběhu životnosti rodinný dům procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Oceňované nemovité věci se nachází ve třetím stupni rizika povodní, ve třetím stupni rizika kriminality a ve čtvrtém stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace rodinného domu 1927. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné z ocenění.

Dispoziční řešení rodinného domu:
I. nadzemní podlaží - schodiště (2x), centrální obytná místnost s kuchyňským koutem (42,03 m2), chodba (7,57 m2), koupelna s WC (9,43 m2), chodba (6,57 m2), obytný pokoj (19,53 m2) a chodba (2,41 m2).
Podkroví - schodiště (2x), podesta (12,80 m2), koupelna s WC (1,70 m2), ložnice (19,93 m2), ložnice (14,14 m2), ložnice (18,08 m2), podesta (10,10 m2) a ložnice (22,97 m2).

Parkování je možné na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace/pozemek u rodinného domu). Pozemky se nachází v rovinném terénu, netvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 638 – ostatní plocha a p.č. 639 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Brniště, č.p. 102, 471 29 Brniště.

Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

Rodinný dům je napojen na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a žumpu (objem 25 m3).
Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy.
Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

Na pozemku p.č. st. 14 - zastavěná plocha a nádvoří, při jeho spodní, pravé hranici (pohled z přístupové komunikace, na pozemku p.č. 638 - ostatní plocha) je situována přízemní stavba „stodoly (skladu)“ ze smíšeného zdiva, se sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Na pozemku p.č. 19/1 - zahrada, při jeho horní hranici, uprostřed (pohled z přístupové komunikace, na pozemku p.č. 638 - ostatní plocha) je situována přízemní, dřevěná stavba „přístřešku“, samostatné otevřené letní sezení, se sedlovou střechou krytou taškou betonovou.
Vlevo od rodinného domu, na pozemku p.č. 19/1 - zahrada je situována vedlejší stavba „sauny“.

Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - dřevěné laťové v ocelových sloupcích, ocelová vrátka s výplní dřevěných latí, ocelová vrata s výplní dřevěných latí - dvoukřídlá, venkovní schody betonové (2x), dřevěný most, plochy ze zámkové dlažby, kamenné, dlážděné, betonové a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.
Lokalita: Hlemýždí 12, 471 29 Brniště
Datum konání: 14.11.2018 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.790.000,- Kč  3.990.000,- Kč  250.000,- Kč  3.405.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz