D 44/2018 - Skladovací a prodejní areál v Olomouci - Holice (on-line)
Popis: Stavba bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc. č. 197/21:

Stavba slouží v současné době ke skladování stavebního materiálu a jeho prodeji. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové montované panely. Objekt sestává ze sedmi lodí. Nad každou lodí je sedlová střecha. Šest lodí ve východní části objektu je vnitřně stavebně propojených, sedmá loď v západní části má samostatný vstup. Ve dvou lodích je jednoduchý vestavek s hygienickým zařízením a kanceláří. Každá z lodí disponuje plastovými sekčními vraty z jižní strany. Prostory jsou prosvětleny okny ze severní strany a světlíky ve střeše. Základy jsou betonové izolované. Stropy nejsou zřízeny. Střešní krytinu tvoří vlnitý pozinkovaný plech nebo vlnitý sklolaminát. Vnější i vnitřní povrchy jsou tvořeny tenkovrstvými omítkami nebo pouhými nátěry. Vnitřní dveře jsou dřevěné, okna jsou plastová, vrata jsou plastová sekční. Podlaha je asfaltová. Elektroinstalace je třífázová, je proveden rozvod plynu (bez zdroje vytápění), rozvody vody jsou plastové, odpadní vody z hygienického zařízení jsou svedeny do trativodu. Hygienické zařízení je pouze jednoduché – WC, umyvadlo. Bleskosvod je osazen. Ostatní vybavení tvoří kamerový zabezpečovací systém.
Stavba byla vybudována dle sdělení správce objektu asi v roce 2000. Stav objektu je velmi dobrý, odpovídá stáří při běžné údržbě. Závažné závady nebyly zjištěny.
Stavba je napojena na podružný elektroměr, vodoměr a plynoměr, kanalizace není zavedena.

Pozemek parc. č. 197/21:
Samotný pozemek o výměře 3412 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je zcela zastavěn předmětnou stavbou popsanou výše.
Dle územního plánu obce se pozemek nachází v plochách B – smíšené plochy obytné.

Oceňovaná stavba s pozemkem se nacházejí v uzavřeném výrobně-skladovacím areálu při ulici Sladkovského, v místní části Holice, v obci Olomouc. V okolí se nachází převážně průmyslová zástavba – výroba, sklady.

Přístup k pozemku je řešen z ulice Sladkovského, z obecní resp. krajské zpevněné komunikace, a dále přes pozemek parc. č. 197/1, který je ve vlastnictví jiného subjektu – věcné břemeno jízdy a chůze není zřízeno – přístup tedy není po právní stránce vyřešen.

Pozemek i stavba ve výhradním vlastnictví – stavba není součástí pozemku, nýbrž je v katastru nemovitostí zapsána jako samostatná nemovitá věc. Parkovací možnosti jsou omezené – parkování je možné právě na pozemku parc. č. 197/1 (bez právního nároku) nebo před areálem na obecní komunikaci. Do areálu vede železniční vlečka. Z pohledu komerční využitelnosti je poloha areálu výhodná a areál je komerčně využívaný. Inženýrské sítě jsou kompletně v dosahu.
Lokalita: ulice Sladkovského, Olomouc-Holice
Datum konání: 29.5.2019 v 12:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  11.934.000,- Kč  17.900.000,- Kč  600.000,- Kč  11.934.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz