D 37/2019 - Rodinný dům v obci Senice na Hané (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 7: Jedná se o podsklepený rodinný dům ze smíšeného zda, se dvěma nadzemními podlažími, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Rodinný dům je pravidelného půdorysného tvaru obdélníka. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení cca 200 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí plynového kotle. V průběhu své celkové životnosti dům procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti. V roce 1972 byla vyměněna střešní krytina. V letech 1985 až 1992 byla provedena modernizace bytové jednotky s dispozicí 4+1, nacházející se v pravém traktu oceňovaného domu a z části ve II. nadzemním podlaží. V roce 2011 byla provedena rekonstrukce bytové jednotky s dispozicí 3+1, situované v levé části domu. V roce 2014 byla provedena revitalizace původních okenních rámů a výplní. Oceňované nemovité věci se nachází v prvním stupni rizika povodní, ve čtvrtém stupni rizika kriminality a ve čtvrtém stupni rizika vloupání. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový
stavebně-technický stav lze ke dni ocenění hodnotit jako mírně zhoršený. Údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné z ocenění.

Dispoziční řešení rodinného domu:
Rodinný dům se sestává ze 2 bytových jednotek o dispozičním uspořádání 4+1 a 3+1, každá s kompletním sociálním zařízením.
Parkování je možné na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace/pozemek před rodinným domem). Pozemky se nachází v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 306/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a přes p.č. 304/16 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané.

Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení staveb a trvalé porosty. Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

Rodinný dům je napojen na tyto inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu (kopaná o hloubce 13,50 metru, cca 200 roků stará, k datu ocenění nefunkční), obecní/hloubkovou kanalizaci, plynové vedení. Dle sdělení a informací ČSÚ je v místě dále možné napojení na obecní/veřejný vodovod.

Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

Na zadní obytnou část oceňovaného domu, vlevo (pohled ze dvora), navazuje přízemní, zděný sklad se sedlovou střechou krytou vlnitým krytinou. Za tímto dále je situována pozemku p.č. st. 7/2 - zastavěná plocha a nádvoří stavba bez čp/če - jiná st. Jedná se o stavbu stájí, která je přízemní, dřevěná (z části dřevěné konstrukce, částečně z bednění), s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na zadní obytnou část oceňovaného objektu, vpravo (pohled ze dvora), navazuje přízemní stavba chlévů ze smíšeného zdiva, se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Za oceňovaným domem dále se nachází přízemní stodola ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem, za kterou dále vlevo je situována přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.
Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - kamenná zídka, oplocení - dřevěné, vrata, plocha ze žulových kostek, betonové, kamenné a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly při místním šetření zjištěny.
Lokalita: Odrlice 7, 783 22 Senice na Hané
Datum konání: 25.9.2019 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.560.000,- Kč  3.835.000,- Kč  250.000,- Kč  2.560.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz