N 9/2019 - Lesní pozemek v obci Střítež nad Ludinou (on-line)
Popis: Pozemek parc. č. 1118/1 o výměře 10394 m2, vedený jako lesní pozemek se nachází mimo souvisle zastavěné území obce. Jde o svažitý pozemek, na kterém se nacházejí zbytky trvalých porostů, po vytěžení. Pozemek se nachází v sousedství funkčního kamenolomu. Je z větší části v dobývacím prostoru, ale dle sdělení směnového technika lomu, Ing. Romana Camfrly, je mimo tzv.“bloky zásob“. Pozemek je tedy indikativně oceněn, jako pozemek, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek nebo pozemku již takto užívaného. Ocenění případných zásob kamene není provedeno. Toto je mimo odbornost znalce.
Lokalita: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
Datum konání: 30.10.2019 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  650.000,- Kč  650.000,- Kč  100.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz