D 60/2019 - Podíl o velikosti 1/4 na pozemcích v obci Zlín - Mladcová (on-line)
Popis: Pozemky jsou užívány jako - lesní pozemek, trvalý travní porost, orná půda, ostatní komunikace, ostatní plocha, jiná plocha, ostatní plocha, o rozloze celkem 53.731 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako – les, plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území, plochy krajinné zeleně, plochy technické infrastruktury a plochy rodinné rekreace – zahrádkářská osada.
Pro potřeby ocenění byly pozemky rozděleny do dvou skupin:
1. pozemky – plochy rodinné rekreace – zahrádkářská osada – pozemky parc. č. 500/37 a 500/44 o rozloze 3 366 m2. Pozemky jsou oploceny a jsou mírně svažité. Nemovitosti nebyly zpřístupněny, dle dostupných dat se na nich nacházejí pravděpodobně 3 zahrádkářské chatky.
2. pozemky – soubor pozemků - les, orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha, jiná plocha, ostatní plocha, ostatní komunikace, plochy smíšené nezastavěného území – pozemky parc. č. 119/5 – les, v ÚP les, rozloha 4560 m2, 119/6 – les, v ÚP les, rozloha 3867 m2, 150/4 – ostatní plocha, jiná plocha, v ÚP plochy technické infrastruktury, rozloha 2280 m2, 228/11 – orná půda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 3585 m2, 243/1 – trvalý travní porost, v ÚP plocha krajinné zeleně, plocha smíšená nezastavěného území, rozloha 2395 m2, 243/2 – les, v ÚP les, rozloha 610 m2, 244/2 – orná půda, v ÚP plocha smíšená nezastavěného území, rozloha 5364 m2, 343/8 – ostatní komunikace, ostatní plocha, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 1351 m2, 343/11 – trvalý travní porost, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 1442 m2, 343/14 – orná půda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 9399 m2, 470 – les, v ÚP les a plochy technické infrastruktury, rozloha 11 780 m2, 500/24 – orná půda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 3632 m2, 500/59 – ostatní plocha ostatní komunikace, v ÚP plochy zemědělské, rozloha 80 m2, 605/15 – ostatní komunikace, ostatní plocha, rozloha 20 m2, celková rozloha 50 365 m2. Na pozemcích se nachází trvalé porosty - buk, borovice, habr, dub, lípa, stáří 25 - 90 let a nejsou oploceny. Pozemky jsou mírně svažité a svažité. K pozemkům lze přijet bez problému po zpevněné a nezpevněné lesní obecní cestě.
Pozemky jsou rozmístěny v severní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenčně - rekreační zóně. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty.
Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodní.
Lokalita: obecZlín, k.ú. Mladcová
Datum konání: 19.2.2020 v 10:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  390.000,- Kč  585.000,- Kč  100.000,- Kč  645.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz