D 21/2021 - Podíl o velikosti 1/2 na pozemku (orná půda) v obci Letonice (on-line)
Popis: • Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 6562 o výměře 8802 m2, vedený jako orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

vše zapsané na listu vlastnictví č. 482, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Vyškov, v katastrálním území a v obci Letonice, okres Vyškov.

Oceňovaný pozemek je zemědělského charakteru, nacházející se mimo zastavitelné území obce. Je svažitý. Je zemědělsky využíván a s jiným využitím se nepočítá. Na pozemku se nenacházejí žádné další předměty ocenění.
Lokalita: Letonice, okres Vyškov
Datum konání: 18.11.2021 v 10:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  70.000,- Kč  105.000,- Kč  21.000,- Kč  120.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz