N 3/2021 - !!! UPUŠTĚNO !!! Podíl o velikosti 1/2 na rodinném domě v obci Praha - Lipence (on-line)
Popis: • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 775/1 o výměře 320 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: Lipence, č.p. 311, rodinný dům
Stavba stojí na pozemku parc. č.: 775/1,
• Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 775/2 o výměře 30 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku parc. č.: 775/2,
• Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 776 o výměře 181 m2, vedený jako zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

vše zapsané na listu vlastnictví č. 184, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, v katastrálním území Lipence, v obci Praha, Okres Hlavní město Praha.

Rodinný dům č.p. 311:
Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly převzaty z mapových podkladů. Dle požadavku objednatele posudku tak byl posudek proveden bez prohlídky interiéru.
Oceňovaná nemovitá věc je samostatně stojící objekt rodinného domu, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, střecha je sklonitá s krytinou z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Okna jsou plastová, vnitřní vybavení předpokládám standardní. U domu se nachází vedlejší stavby a garáž. Celkový stav je průměrný. Napojení na IS nezjištěno, předpokládám NN, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn.
Lokalita: Ovocnářská 311, Lipence, 155 31 Praha 5
Datum konání: 9.3.2022 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.400.000,- Kč  3.600.000,- Kč  300.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz