N 05/2006 - Pozemky v Holasovicích
Popis: Jedná se o pozemky zemědělské vedené v Katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda a jednu parcelu vedenou v druhu pozemku ostatní plocha. Většina pozemků je vedena ve zjednodušené evidenci původ Pozemkový katastr (PK), pouze pozemky parcelní číslo 286/2 a 313/3 jsou vedeny ve zjednodušené evidenci původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP).
Lokalita: Loděnice, obec Holasovice, okres Opava, Moravskoslezský kraj
Datum konání: 19.7.2006 v 10:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  395.000,- Kč  790.000,- Kč  100.000,- Kč  850.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz