D 11/2011 - Podíl na pozemcích v obci Horka nad Moravou
Popis: Pozemky – se nachází v území na kraji obce a na okraji katastru, které nelze využít ani k rekreaci ani k podnikání. Toto území je v blízkosti jezera Poděbrady a je zde velmi vysoko hladina podzemní vody. Přístup k pozemku je přes odvodňovací kanál – potok po místní komunikaci s únosností pouze pro zemědělské stroje.

Lesní pozemek – jedná se o listnatý porost na rovině v menším lesním komplexu jižně od obce Horka nad Moravou, který je součástí velkoplošného chráněného území, Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví – CHKO LP, 2. zóna, dále se nalézá v Územním systému ekologické stability – ÚSES – místního významu. NATURA 2000 jej zařazuje do Evropsky významné lokality – EVL (55) a Ptačí oblasti (56). Na pozemku jsou topoly, olše, vrby.
Znalecké posudky zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Horka nad Moravou, Olomouc
Datum konání: 17.6.2011 v 10:00 hotel Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  27.000,- Kč  34.700,- Kč  8.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz